จำนวนผู้เข้าชม : 77

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ [2018-08-23]

วันนี้ (23 สิงหาคม 2561) นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" โดยมีนายวิศณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การผสานพลังสร้างประเทศไทยใสสะอาด หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งกระบวนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ โดยผ่านมุมมองที่หลากหลายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันจะส่งผลให้สามารถลดการทุจริตในประเทศไทย และช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ 50                                                                                                                              

ทุจริต1 ทุจริต2
ทุจริต3
ทุจริต5 ทุจริต6
ทุจริต7