จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) ครั้งที่ 2 / 2561 [2018-08-21]

           วันนี้  (21 สิงหาคม 2561 ) กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติภาค 4 (ขอนแก่น) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด  ณ โรงแรมอวานี   จังหวัดขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชัย  บุตรสาระ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางณัฎฐกานต์ เหมัษฐิติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงาน  และ นางระพีพร  หิมะคุณ  ศรีสมบัติตระกูล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นโยบายกรมคุมประพฤติกับแนวทางการสงเคราะห์และการสร้างงานสร้างอาชีพ  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณสุภัค หมื่นนิกร คุณกรรณิการ์  พัฒนพีระเดช  และคุณเฉลิมพล สมบัติราชอังกูร  วิทยากรภายนอกร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร 

การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้าอบรมฯ จำนวน 77 คน โดยได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการทางด้านอาหาร การวิเคราะห์แผนประกอบการธุรกิจ เพื่อวางแผนและทราบแนวทางการปฏิบัติงานจริงสามารถนำไปดำเนินการคัดเลือกผู้กระทำผิดที่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร  และเป็นการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้กระทำผิดในการประกอบอาชีพต่อไป

 

hero2 hero2.2
hero2.3 hero2.4
hero2.5