จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


คุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 1 [2018-08-20]

         คุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด ครั้งที่ 1

          วันนี้ (20 สิงหาคม 2561 ) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด ครั้งที่ 1 / 2561 ที่จังหวัดนนทบุรี และบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยทั้ง 3 กรม ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการทางด้านอาหาร (The Hero) โดยสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและแผนประกอบการธุรกิจ เพื่อวางแผนและทราบแนวทางการปฏิบัติงานจริงของโครงการดังกล่าวฯ และสามารถนำไปดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้กระทำผิดที่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร และต่อยอดในทางธุรกิจมาเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมฯ จำนวน 70 คน เป็นบุคลากรจากทั้ง 3 กรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก อาทิเช่น คุณสุภัค หมื่นนิกร คุณสรเสริญ ผิวขาว และคุณเฉลิมพล สมบัติราชอังกูร มาบรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญและความพร้อมของการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งโครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

          นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืนของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการฝึกอาชีพและเปิดโอกาสรับผู้พันโทษฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เป็นเจ้าของกิจการและเป็นการรองรับพฤตินิสัยของผู้กระทำผิด คือ กลุ่มผู้ต้องขัง ผู้ถูกคุมความประพฤติ เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ตลอดจนครอบครัวของผู้กระทำผิดอันเป็นการส่งเสริมการคืนคนดีสู่สังคมตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด มีการอบรมฯ ทั้งหมดจำนวน 9 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 1 (นนทบุรี)

ครั้งที่ 2 วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 4 (ขอนแก่น)

ครั้งที่ 3 วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 5 (เขียงใหม่)

ครั้งที่ 4 วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 2 (ชลบุรี)

ครั้งที่ 5 วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 6 (พิษณุโลก)

ครั้งที่ 6 วันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 7 (นครปฐม)

ครั้งที่ 7 วันที่ 4 – 5 กันยายน 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี)

ครั้งที่ 8 วันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 9 (สงขลา)

ครั้งที่ 9 วันที่ 10 – 11 กันยายน 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 3 (นครราชสีมา)

ไมด้า 1 ไมด้า 2
ไมด้า 3