จำนวนผู้เข้าชม : 66

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 [2018-08-17]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561

            วันนี้ ( 17 สิงหาคม 2561 )  กรมคุมประพฤติ โดยกองพัฒนาการคุมประพฤติ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมี ศาตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการประชุม ในการประชุมมีการรายงานความคืบหน้าการตรากฎหมายลำดับรอง ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 รวมทั้งมีการพิจารณา มาตรฐานงานคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร