จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุม เรื่อง การพัฒนาชุมชนกาแลตาแปให้เป็นบ้านกึ่งวิถี [2018-08-15]

           วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง เข้าร่วมประชุมเรื่อง การพัฒนาชุมชนกาแลตาแปให้เป็นบ้านกึ่งวิถี โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมมีการติดตามความก้าวหน้าเรื่องการประสานขอใช้พื้นที่ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส และการปรับปรุงอาคารที่จะใช้เป็นบ้านกึ่งวิถี โดยกรมคุมประพฤติได้จัดทำรายละเอียดตามร่างแผนดำเนินงาน และรายละเอียดงบประมาณในการปรับปรุงอาคารที่จะใช้เป็นบ้านกึ่งวิถีเสนอต่อที่ประชุม รวมถึงระยะเวลาการดำเนินงานและองค์ประกอบของการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม

กาแลตาแป 1 กาแลตาแป 2
กาแลตาแป 3 กาแลตาแป 4
กาแลตาแป 5