จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต” : “ปัญหาและทางออก” [2018-08-09]

         วันนี้ ( 9 สิงหาคม 2561 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง”การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต” : “ปัญหาและทางออก” (“Back to the Future of Addiction” : “Problems and Solutions”) โดยมีพลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเป็นประธานในพิธีเปิดและพลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ  ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าในยุคร่วมสมัย พฤติกรรมการเสพติด (Addictive Behaviors) ของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องเกิดจากยาเสพติดดังที่เคยเข้าใจกันมาแต่เดิม  แต่อาจเกิดได้จากสารเสพติดอื่นและพฤติกรรมต่างๆ ที่เรียกว่า การเสพติดพฤติกรรม (Behavioral Addictions) โดยมนุษย์หมกมุ่น/ครุ่นคิดกับสิ่งนั้นๆ มากเกินไปจนเกิดผลเสียหายแก่ตนเอง เช่น เสียเวลา สิ้นเปลืองทรัพย์สิน  สุขภาพทรุดโทรม ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ Prof. Bruce Alexander จากมหาวิทยาลัยไซมอน เฟรเซอร์ (Simon Fraser University) ประเทศแคนาดา  ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศแคนาดาผู้ค้นพบการทดลอง Rat Parks (สวนหนู) มานำเสนอและยืนยันให้เห็นถึงพฤติกรรมการเสติดของมนุษย์ และหลังจากนั้นได้เชิญนักแปลหนังสือ “สุดแรงต้าน : การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีและธุรกิจที่ทำเราเสพติด (Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked)โดย Associate Professor Dr. Adam Alter มาพูดคุยในเรื่องผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี ก่อให้ผู้คนในสังคมมีพฤติกรรมการเสพติดอย่างไรบ้างและจากนั้นได้เชิญแพทย์จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ มาให้มุมมองต่อพฤติกรรมการเสพติดของวัยรุ่นไทยต่อเกม  การพนัน และโลกโซเชียลที่เป็นพฤติกรรมที่กำลังเป็นอันตรายต่อสังคมไทยหากไม่มีการป้องกันและแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีและถูกต้อง สอดรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวมเร็ว  โดยโครงการนี้จัดขึ้นโดยโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับหน่วยงานภาคีได้แก่  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A B Cโรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

กำลังใจ 1 กำลังใจ 2
กำลังใจ 3 กำลังใจ 4