จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดนราธิวาสขอใช้พื้นที่เป็นบ้านกึ่งวิถี [2018-08-09]

          ในระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2561  นางระพีพร  หิมะคุณ  ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง ลงพื้นที่ชุมชนกาแลตาแป  เพื่อติดตามเรื่องการขอใช้พื้นที่และการปรับปรุงอาคารที่จะใช้เป็นบ้านกึ่งวิถีซึ่งจะเป็นสถานที่พักอาศัยชั่วคราวในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้กระทำผิดที่ไม่มีที่พักอาศัยหรือยังไม่พร้อมจะกลับสู่สังคมให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  ทักษะทางสังคม และด้านอาชีพเพื่อให้สามารถกลับสู่สังคมและใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุข โดยมีนายธนาวิทย์ ไชยานุพงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาสและคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประธานชุมชนกาแลตาแปและคณะกรรมการชุมชน  ณ ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส

ปัตตานี 1 ปัตตานี 2
ปัตตานี 3 ปัตตานี 4
ปัตตานี 5