จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) มาตรฐานงานกรมคุมประพฤติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ [2018-08-08]

วันนี้ (8 สิงหาคม 2561) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) มาตรฐานงานกรมคุมประพฤติ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานงาน กรมคุมประพฤติ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศและนำไปใช้ได้จริง  ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ยังได้เกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม  สำนักงานอัยการสูงสุด  และหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม  รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาคี อาทิ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  และกรมการปกครอง  ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราฯ  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 นายประสาร อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า  กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน  โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การคืนคนดีสู่สังคมการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤตินั้นจะเป็นกรอบแนวทางให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ   มีประสิทธิภาพ เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ  ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับสังคมและสร้างหลักประกันแก่สังคมให้มีความปลอดภัยจากอาชญากรรม ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 56 ที่ขยายอัตราโทษในความผิดที่สามารถให้รอการลงโทษ  รอการกำหนดโทษและคุมความประพฤติไว้  และเพิ่มเติมเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และจัดทำกฎหมายใหม่  ได้แก่ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีการกำหนดมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเพิ่มและยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบันกรมคุมประพฤติได้เพิ่มบทบาทภารกิจด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดประกอบกับการนำนวัตกรรมมาใช้ในงานคุมประพฤติ  ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานคุมประพฤติ และการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  กรมคุมประพฤติจึงจัดการประชุมนี้ขึ้นเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงให้ร่างมาตรฐานมีความเหมาะสม ครบถ้วน และสมบูรณ์

ร่าง 1 ร่าง 2
ร่าง 3 ร่าง 4
ร่าง 5 ร่าง 6
ร่าง 7 ร่าง 8
ร่าง 9