จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 [2018-08-05]

วันนี้ ( 5 สิงหาคม 2561 ) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดการอภิปราย ภายในงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งมีการอภิปรายด้านการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน เรื่อง “โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม”  โดยพระสมชาย ชวนปญโญ พระพรเทพ จารุธมโม พระมหาธนกิจ กิตติเมธีจากวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร นางศรีนวล ลัภกิตโร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา ดร.กัลยารัตน์ บุญเพิ่ม ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว   ต่อด้วยการอภิปรายเรื่อง “เมล็ดพันธุ์ที่งอกงาม ตามระยะทางที่ก้าวเดิน” โดยนางพรประภา แกล้วกล้า ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล นางรัชนี กันทะสี จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน นางสาวฝนทิพ ชลชัยไพศาล จากกองพัฒนาการคุมประพฤติ ซึ่งมีประชาชนทั่วไป อาสาสมัครคุมประพฤติรวมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังการอภิปราย   ณ ห้องประชุมฟินิกส์ 1 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำหรับงาน Thailand Social Expo 2018จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานมีการเสวนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการผลงาน นวัตกรรมทางสังคมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายทางสังคม ในส่วนของกรมคุมประพฤติ มีการแสดงนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ ผลิตผลคนดี ซึ่งประกอบไปด้วยการคุมประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อให้ผู้กระทำผิด เป็นคนดีไม่กระทำผิดซ้ำ โดยส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติณ Hall 5-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี