จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 [2018-08-02]

อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16

               วันนี้ (2 สิงหาคม 2561)  นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”  โดยมีพลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักกิจการยุติธรรม (สกธ.)  ณ  ห้องรอยัล  จูบิลี่  บอลรูม  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน  ผลการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีเป้าหมายหลักในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  และยังเป็นเวทีในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาครัฐ  สถาบันการศึกษา  ภาคประชาชน  และสื่อมวลชน  เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการอำนวยความยุติธรรมตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนได้รับบริการที่เสมอภาคเท่าเทียมแม้อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือถิ่นห่างไกลช่วยสร้างความสุขให้แก่ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยในเวทีโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งงานในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561

 

             การประชุมครั้งนี้จะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืนโดย หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  เวทีเสวนา หัวข้อ กระบวนการยุติธรรมเพื่อคนยากไร้ : คุ้มครองสิทธิ สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมโดย 1. ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ  จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  2. นายธวัชชัย  ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  3. นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีคุณอิสรีย์  บงกชสถิตย์  เป็นผู้ดำเนินรายการ   เวทีเสวนา หัวข้อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนาการอำนวยความยุติธรรม สร้างสังคมยั่งยืน โดย 1. ดร.เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2. ร.ต.อ.ดร.จอมเดช  ตรีเมฆ  มหาวิทยาลัยรังสิต  3. รศ.ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  4. ผศ.ดร.อรนันท์  กลันทปุระ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมี ดร.อัสนีย์  สังขเนตร  ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการ และเวทีเสวนา หัวข้อ กระบวนการยุติธรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโดย 1.ดร.ณัฐพล  นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล  2. นายธาม  เชื้อสถาปนศิริ  สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ThaiPBS  3. รศ.ดร.ธีรณี  อจลากุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีคุณอิสรีย์  บงกชสถิตย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ