จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2018-08-02]

กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

            วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ นโยบาย ทิศทางของกระทรวงยุติธรรมในการขับเคลื่อนความยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในชุมชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

 

           อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนตามบทบาทภารกิจที่มุ่งเน้นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอันจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ รวมถึงการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและดูแลชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น