จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดยโสธร อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน [2018-07-24]

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อเข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 9/ 2561 ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 “ราชธานีเจริญศรีโสธร” ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงงานบริการของรัฐ รวมทั้งกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ณ ธาตุก่องข้าวน้อย ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร