จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ติดตามการใช้ระบบ DXC [2018-07-24]

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ซึ่งมีนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน และว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร และเรือนจำจังหวัดยโสธร เพื่อติดตามความคืบหน้าในการนำระบบนำร่องศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมต้นแบบ (Data Exchange Center : DXC) ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมาใช้ในหน่วยงาน พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนและกระบวนการให้บริการประชาชนอย่างชัดเจน รวมทั้งให้ลดการใช้เอกสาร และเพิ่มการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม