จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติอาสาปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 [2018-07-21]

กรมคุมประพฤติอาสาปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2561) เวลา 9.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ก่อนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้ ปลูกป่าชายเลน ประกอบด้วย ต้นโกงกางใบเล็ก จำนวน 250 ต้น ตลอดจนเก็บขยะมูลฝอยต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่มีจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน ดังนั้น ตลอดห้วงเดือนกรกฎาคมนี้ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาและทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ การปรับภูมิทัศน์ การเก็บผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งขยะมูลฝอยต่างๆ เพื่อเปิดช่องทางระบายน้ำในคูคลอง การปลูกต้นไม้ ดูแลป่าชายเลน เป็นต้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน