จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2561 [2018-07-19]

กรมคุมประพฤติเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2561

เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม 2561  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  โดยมีนางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง เป็นผู้แทน เข้ารับประทานโล่ฯ ในฐานะองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกัน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายหลังทรงเปิดงาน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ กรุงเทพมหานคร และในการเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ มีอาสาสมัครคุมประพฤติได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกัน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยสองราย คือ นายนิพนธ์ คำแถม อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดเพชรบุรีและนายประเชิญ สายทอง อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดตาก

 

สำหรับการพิจารณาการเข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลงานและประวัติขององค์กร ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ในเทศกาลสำคัญ เพื่อช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์