จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2561 [2018-07-16]

วันนี้ ( 16 กรกฎาคม 2561) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2561 พร้อมคณะผู้บริหาร ซึ่งอธิบดีกรมคุมประพฤติได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดกิจกรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯความคืบหน้าโครงการระบบคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล โครงการกำลังใจ  แผนแม่บทการสร้างงานสร้างอาชีพ  กรมคุมประพฤติ และการขับเคลื่อนกลไกการสร้างงานสร้างอาชีพ  การขับเคลื่อนบ้านสงเคราะห์ (กึ่งวิถี) โครงการคืนคนดีสู่สังคม การพัฒนามาตรฐานงานกรมคุมประพฤติ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ การตรียมความพร้อมรองรับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด (ตามกรอบกฎหมายและบทเฉพาะกาล)และความความคืบหน้าการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับสำนักงานคุมประพฤติ/GITSDA พร้อมทำได้มีการพิจารณาการกำหนดโจทย์สำหรับการจัดทำ Big Data ของกรมคุมประพฤติ  ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ประชุมผู้บริหาร 1 ประชุมผู้บริหาร 2
ประชุมผู้บริหาร 3 ประชุมผู้บริหาร 4
ประชุมผู้บริหาร 5