จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 2 [2018-07-15]

กรมคุมประพฤติร่วมพิธีปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 2

     วันนี้ ( 15 กรกฎาคม 2561 ) นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับวัดนายโรง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  โดยมีพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวระยอง เวียงลอ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2561 เป็นระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ณ พุทธสถาน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พิธีปิดโครงการ พระครูรัตนโสภณ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมจำนวน 57 คน 

         สำหรับการอบรมครั้งนี้มุ่งใช้หลักธรรมและคำสั่งสอนของศาสนามาสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาทางสังคมทำให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้หลักคำสอนทางศาสนาพุทธ มีความศรัทธามีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของวิธีการดำเนินชีวิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข เป็นเยาวชนที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญต่อไปในอนาคต