จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติร่วมหารือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [2018-07-11]

กรมคุมประพฤติร่วมหารือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันนี้ ( 11 กรกฎาคม 2561 ) นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินงานตามข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์  โดยมีนายศิวจักร ชื่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีการหารือเพื่อวางแนวทางในการจัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติที่ทำความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติและพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ     อันเป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เพื่อกระตุ้นให้ผู้กระทำผิดตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมและไม่กระทำความผิด ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร