จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ให้บริการ “ศูนย์แคร์” [2018-07-06]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ให้บริการ “ศูนย์แคร์”

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตั้งจุดบริการ "ศูนย์แคร์" (CARE : Center for Assistace to Reintegration and Employment) ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดหางานช่วยเหลือผู้กระทำผิดในการให้คำปรึกษา ตลอดจนประสานงานกับนายจ้างสถานประกอบการ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งงาน เพื่อการมีงานทำของผู้กระทำผิด โดยการจัดรูปแบบสืบค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานว่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และแผ่นพับตำแหน่งงานว่างซึ่งประสานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งยังสามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ศูนย์แคร์ วันนี้ (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ได้มีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๑ ราย เข้าใช้บริการศูนย์แคร์ โดยได้ทำการสืบค้นหาตำแหน่งงานว่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาและแนะแนวอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)