จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติพาทัวร์อาชีพ เตรียมพร้อมคืนคนดีสู่สังคม [2018-07-01]

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยถึงโครงการบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด เพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมว่า กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี “ทัวร์อาชีพร้อยแก่นสารสินธุ์” นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 11 คน ที่เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ลงพื้นที่ทัวร์อาชีพ อาทิ การผลิตกาแฟขี้ช้าง ณ บริษัทช้างทองคำ จังหวัดมหาสารคาม การผลิตรถกระบะเป็นรถยก ณ อู่รุ่งเรือง จังหวัดร้อยเอ็ด และเรียนรู้วิธีคิดและการบริหารจัดการ ร้านชาบูอิสาน พาเพลิน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ที่ยังไม่มีอาชีพ หรือมีความสนใจจะประกอบอาชีพเสริมได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมในด้านการประกอบอาชีพ ทั้งการทำงานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้บุคคลเหล่านี้ได้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตนเองและครอบได้ พร้อมจะออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นใจ

อนึ่ง บ้านกึ่งวิถี กรมคุมประพฤติ เป็นสถานที่รองรับผู้กระทำผิดในทุกภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติที่มีความสมัครใจเข้าอยู่ในความดูแลของบ้านกึ่งวิถี หรือผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้พ้นการคุมความประพฤติ (ทั้งที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก) ผู้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ได้รับการปล่อยตัวเมื่อพ้นโทษหรือได้รับพระราชทานอภัยโทษ เด็กและเยาวชนที่พ้นจากการฝึกและอบรมครบตามคำพิพากษา ที่ไม่มีที่พักอาศัย หรือมีแต่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ให้เข้ากับครอบครัวหรือชุมชนได้ ให้ได้มีที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อให้เข้ารับบริการสามารถปรับตัวและมีความพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้ รวมทั้งสนับสนุนด้านการหางานและการฝึกอาชีพ