จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนาติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ปีที่ 2 [2018-06-27]

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมสัมมนาติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ปีที่ 2

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย ร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการสัมมนาติดตามผล (Follow-up Seminar) ของการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries ปีที่สอง ณ สถาบัน UNAFEI กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การสัมมนาดังกล่าวเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแบบไม่ควบคุมตัวในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดตั้ง/เลือกองค์กรในการบังคับใช้มาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแบบไม่ควบคุมตัวโดยอภิปรายการดำเนินการด้านกฎหมายสำหรับมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแบบไม่ควบคุมตัว และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดที่กระทำผิดซ้ำหรือละเมิดเงื่อนไข

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง “Counter Measures to Supervisees Who Commit Bad Conduct” (มาตรการต่อผู้เข้ารับการควบคุมและสอดส่องที่มีพฤติกรรมไม่ดี) โดย Dr. Manuel G. Co อธิบดีกรมพักการลงโทษและคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และตัวแทนจากกลุ่มประเทศ CLMV ได้นำเสนอความก้าวหน้าภายหลังการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ปีที่สอง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแบบไม่ควบคุมตัวในกลุ่มประเทศดังกล่าวต่อไป