จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


ขออนุมัติเกลี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการค่าคดีอาสาสมัครคุมประพฤติ [2018-06-19]

ด่วนที่สุด

เรียน  หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ

เรื่อง ขออนุมัติเกลี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการค่าคดีอาสาสมัครคุมประพฤติ

ด้วยกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติได้มีหนังสือ แจ้งความประสงค์ในการขอเกลี่ยงบประมาณ รายการค่าคดีอาสาสมัครคุมประพฤติ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง และแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ไปเป็นค่าประชุมสามัญประจำปี

                   บัดนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้โปรดอนุมัติแล้ว ตามหนังสือที่ ยธ 0305/0702 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ สำนักงานฯ สามารถดูงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติได้ที่ อินทราเน็ต หัวข้อกองแผนงานและสารสนเทศ (Download) ชื่อเรื่อง ขออนุมัติเกลี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าคดีอาสาสมัครคุมประพฤติ

 

                                                                             กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

                                                                                 19 มิถุนายน 2561