จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คป.สมุทรปราการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ [2018-06-18]

นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมคุ้มกันและติดตามช่วยเหลือ เพื่อรองรับการคืนคนดีสู่สังคม โดยกระบวนการการละครประยุกต์ เพื่อฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายการคืนคนดีสู่สังคม และได้รับเกียรติจาก คุณวิภา เฟื่องฟูดำรงชัย เลขานุการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติและศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรรับเชิญ และทีมงานวิทยากรการละครประยุกต์ ให้ความรู้และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการนำนวัตกรรมหรือกระบวนการทางเลือกใหม่ในการนำมาแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เรียนรู้ รู้จักตนเอง ผู้อื่นและการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม สร้างความร่วมมือ สามัคคีปรองดอง ความไว้วางใจกันและกัน อันนำไปสู่การสร้างทัศนะคติเชิงบวก ความมีสติ เป็นพื้นฐานทางด้านอารมณ์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ได้ในระยะยาวทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว และมองเห็นคุณค่าในตนเอง