จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ รุ่นที่่ 1 และรุ่นที่ 2 ในวันที 12 และ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง [2018-06-18]

 นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 และ รุ่นที่2 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการสร้างการับรู้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  บรรยายเรื่องปัญหาและวิธีการควบคุมป้องกันอาชญากรรม และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น/เรื่องวิธีการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม/การนำเสนอและสรุป ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชนฯและประชาชนในพื้นที่ รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอบางพลี และรุ่นที่ 2 อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง อำเภอพระประแดง เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขโดยการในผู้แทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้างของสังคมเกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้ง ส่วนราชการ ภาคเอกชน ชุมชน ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่องกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านความมั่นคง