จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


กรมคุมประพฤติบูรณาการสมาคมเดอะเชฟ ส่งเสริมอาชีพพร้อมให้โอกาสผู้กระทำผิด [2018-06-15]

วันนี้ (15 มิถุนายน 2561) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือสร้างงานสร้างอาชีพ กรมคุมประพฤติ และสมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและแนวทางในการประกอบอาชีพด้านอาหารคาวหวาน และส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

          รองอธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และสมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จึงประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ให้โอกาสผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม โดยเน้นเรื่องการประกอบอาหาร อาทิ หมูปิ้ง คอหมูย่าง ผัดไทย หอยทอด เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือกระทำความผิดซ้ำ และสามารถมีอาชีพที่เป็นกิจจะลักษณะ สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวโดยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป