จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ช่วยแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด [2018-06-15]

กรมคุมประพฤติพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ช่วยแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

วันนี้ ( 15 มิถุนายน 2561 ) นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนสู่การเป็นศูนย์รับรายงานตัวและควบคุม ดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุมประพฤติในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการคืนคนดีสู่สังคม ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามภารกิจและให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 หมวด 7 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ซึ่งโครงการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนสู่การเป็นศูนย์รับรายงานตัวและควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ  นับเป็นโครงการนำร่องที่จะทำให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ และการเข้าไปช่วยเหลือแนะนำส่งเสริม เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

 

         สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และเป็นหน่วยงานภาคีในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นศูนย์รับรายงานตัว ควบคุม ดูแล ผู้ถูกคุมความประพฤติอีกทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่และเป็นการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน โครงการดังกล่าวสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ได้คัดเลือกศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีความพร้อมและเหมาะสมในการรองรับผู้ถูกคุมความประพฤติด้วย