จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติบุรีรัมย์ รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ [2018-06-13]

 

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ นางกรองทอง วัฒนภิรมย์ ผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ โนโอกาสเข้าตรวจราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานฯและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อสังเกต ข้อแนะนำ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายของกรมคุมประพฤติและกรทรวงยุติธรรมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง และได้เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่