จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จ.อุทัยธานี เน้นสร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม [2018-06-12]

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี เพื่อถ่ายทอดนโยบายส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยเน้นย้ำในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพ และการดำเนินการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (Care Center) ดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างยั่งยืน และติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 1 คนดี 1 สำนักงาน และโครงการ 1 สำนักงาน 1 สถานประกอบการ รวมถึงบ้านกึ่งวิถี บ้านสงเคราะห์ที่จะดูแลช่วยเหลือ เตรียมความพร้อมผู้กระทำผิดก่อนกลับคืนสู่ชุมชน นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังกำชับการให้บริการประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ และการปักหมุดระบุพิกัดตำแหน่งของสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการ ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้รับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี