จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม [2018-06-10]

กรมคุมประพฤติร่วมพิธีปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

     วันนี้ ( 10 มิถุนายน 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับวัดนายโรง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  พิธีปิดโครงการฯ ครั้งนี้ พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางศรีนวล ลัภกิตโร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนางสาวระยอง เวียงลอ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 เป็นระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ณ พุทธสถาน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พิธีปิดโครงการ พระครูรัตนโสภณ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมจำนวน 40 คน  

         สำหรับการอบรมครั้งนี้มุ่งใช้หลักธรรมและคำสั่งสอนของศาสนามาสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาทางสังคมทำให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้หลักคำสอนทางศาสนาพุทธ มีความศรัทธามีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของวิธีการดำเนินชีวิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข เป็นเยาวชนที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญต่อไปในอนาคต