จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ [2018-06-08]

   วันที่ 8 มิถุนายน 2561  นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเพื่อขอทบทวนการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการเรียนรู้งานขอนักนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564 และ ผู้ได้รับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายสุภัทร์  ภู่พานิชเจริญกุล ได้รับทุน สาขา International Criminal Justice และ 2) นางสาวเทพสุดา  ฟูเมืองปาน ได้รับทุน สาขา Forensic Psychology โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ประชุมบุคลากร 1 ประชุมบุคลากร 2
ประชุมบุคลากร 3 ประชุมบุคลากร 4