จำนวนผู้เข้าชม : 56

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองมะค่า [2018-06-07]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองมะค่า

 

วันนี้ ( 7 มิถุนายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่พบปะกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และเยี่ยมชมศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองมะค่า เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในเรื่องของการร้องเรียน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประนีประนอมยอมความ  การแก้ปัญหาเด็กซิ่ง-เด็กแว้น และการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ โดยมีนายอำนวย สุดกระแสร์ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองมะค่า พร้อมด้วยคณะกรรมการ และนางนันทนิช ตรีเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองมะค่า อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เพื่อถ่ายทอดนโยบายส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยเน้นย้ำในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพ และการดำเนินการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (Care Center) ดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างยั่งยืน และติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 1 คนดี 1 สำนักงาน และโครงการ 1 สำนักงาน 1 สถานประกอบการ รวมถึงบ้านกึ่งวิถี บ้านสงเคราะห์ที่จะดูแลช่วยเหลือ เตรียมความพร้อมผู้กระทำผิดก่อนกลับคืนสู่ชุมชน

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังกำชับการให้บริการประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ และการปักหมุดระบุพิกัดตำแหน่งของสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการ ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้รับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน