จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ จ. ประจวบคีรีขันธ์ [2018-06-07]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ จ. ประจวบคีรีขันธ์

            วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมพบปะกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ อันเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมส่งเสริมคนดี
สู่สังคม และคาดหวังขยายบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติไปยังภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานต่างๆ อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มอบทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 2 ราย โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ และเครื่องปรุงสำหรับค้าขายก๋วยจั๊บและกล้วยทอด จำนวน 5,000 บาท ค่าอุปกรณ์โต๊ะ เก้าอี้ ช้อน-ส้อม สำหรับค้าขายอาหารประเภทส้มตำ จำนวน 2,384 บาท และสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ
ทำการเกษตร จำนวน 1 ราย โดยเป็นค่าเมล็ดพันธุ์และค่าปุ๋ย จำนวน 4,350 บาท

 

           นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ หรือศูนย์แคร์ พร้อมถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน ของพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานตามนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการงาน พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังกำชับให้สำนักงานฯ น้อมนำแนวทางจากโครงการกำลังใจฯ  มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนางานในด้านต่างๆ และมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ อันเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคม ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้รับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นางไพเราะ คงเปรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์