จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


พิธีเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 1 [2018-06-06]

           วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) นายธีรนิตย์  ลิมปรังษี  ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นการพัฒนาคนด้านจิตใจให้มีความละเอียดอ่อนและมีคุณค่าดีงาม โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  กรมศาสนาและวัดนายโรง ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2561 ณ พุทธสถาน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อบรมค่ายคุณธรรม 1 อบรมค่ายคุณธรรม2
อบรมค่ายคุณธรรม3 อบรมค่ายคุณธรรม4
อบรมค่ายคุณธรรม5