จำนวนผู้เข้าชม : 56

   


พิธีเปิดกิจกรรม “การเข้าพบส่วนราชการ” ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล [2018-06-06]

           วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การเข้าพบส่วนราชการ” ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “อำนาจหน้าที่ พันธกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้างขององค์กร และทิศทางการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น 1).ความเป็นมาของกฎหมาย/พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559  2.) งานสืบเสาะและพินิจ  3.) งานสอดส่องแก้ไขฟื้นฟู  4.) งานสงเคราะห์  5.) งานนวัตกรรมและต่างประเทศ  โดยผู้แทนจากสำนักพัฒนาการคุมประพฤติ  การบรรยายหัวข้อ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยผู้แทนจากกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  และการบรรยายหัวข้อ งานอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยผู้แทนจากกองกิจการชุมชนและบริการสังคม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพฯ

นักเรียนทุนเข้าพบส่วนราชการ 1 นักเรียนทุนเข้าพบส่วนราชการ 2
นักเรียนทุนเข้าพบส่วนราชการ 3 นักเรียนทุนเข้าพบส่วนราชการ 4