จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติ MOU แสดงเจตนารมณ์ พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE [2018-05-31]

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.30 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมธานี เรือนจำจังหวัดปทุมธานี เรือนจำอำเภอธัญบุรี สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความเข้มแข็งของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน จัดทำแผนงานโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแนวทางการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ซึ่งมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ชมรมเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในการขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของโครงการฯ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีความเชื่อมั่น กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเกิดความภูมิใจในตัวเอง ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี