จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


ประธานกรรมการจริยธรรมกรมคุมประพฤติมอบรางวัลแก่ผู้ได้คะแนนสูงสุดจากการประกวดคำขวัญกรมคุมประพฤติ [2018-05-24]

 

 

        นายมณฑล แก้วเก่า กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ เป็นผู้แทนท่านอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ในการมอบเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ซึ่งส่งคำขวัญเข้าประกวดคำขวัญกรมคุมประพฤติ และได้รับคะแนนสูงสุดของผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวด

           ตามที่กรมคุมประพฤติจัดให้มีการประกวดคำขวัญในหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อต้านการทุจริตและหลักธรรมาภิบาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและเตือนใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของกรมคุมประพฤติให้เป็นที่รู้จักและจดจำของบุคลากรในสังกัดรวมถึงประชาชนทั่วไป โดยคำขวัญที่ชนะการประกวดจะใช้เป็นคำขวัญกลางของกรมคุมประพฤติ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               ในการนี้ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ได้พิจารณาคำขวัญที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 44 คน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่า คำขวัญที่นางจิราวรรณฯ ส่งเข้าประกวดได้รับคะแนนสูงสุด แต่คำขวัญดังกล่าวยังไม่เหมาะสมเป็นคำขวัญกลางของกรมคุมประพฤติ คณะกรรมการฯจึงสงวนสิทธิ์ไม่ให้รางวัล ตามข้อ 4.4 ของประกาศกรมคุมประพฤติ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประกวดคำขวัญกรมคุมประพฤติ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯเห็นว่าคำขวัญของนางจิราวรรณฯ
เป็นคำขวัญที่ดีที่สุดในการประกวดครั้งนี้ ท่านอมรศักดิ์ นพรัมภา จึงขอมอบเงินส่วนตัว จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้นางจิราวรรณฯ แทน