จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ [2018-05-24]

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 ณ ห้องประชุมชั้น 5 (อาคารกรมคุมประพฤติเดิม) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

          สำหรับโครงการดังกล่าว มีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ” และหัวข้อเรื่อง การสร้างงานสร้างอาชีพ โดยสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อย ปั้นดิน ปั้นใจ ปั้นอาชีพในฝัน พร้อมพบปะสถานประกอบการ บริษัทรักษาความปลอดภัยจี 4 เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และร้านตัดรองเท้าเพื่อสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวานส่งโรงพยาบาล รวมทั้งการสมัครงาน การศึกษาต่อ และขอรับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ