จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


คุมประพฤติดูแลและดำเนินการจัดให้ผู้ต้องโทษปรับ ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ [2018-05-23]

                 

                  วันนี้ ( 23 พฤษภาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี  ดูแลและดำเนินการจัดให้ผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ซึ่งกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการส่งผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ คดีขับรถประมาทวงเงินค่าปรับ 10,000  บาท เพื่อทำงานบริการสังคมที่เป็นประโยชน์และสอดรับกับฐานความผิด โดยมีนางจิราวรรณ  ประคองพันธ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชายและนางกรรณิการ์ จันทรุกขา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (กลุ่มงานสุขศึกษา) เป็นผู้ประสานงาน และรับฟังการชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีความประสงค์ที่จะรับผู้ทำงานบริการสังคมตามคำสั่งศาลและผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ อย่างต่อเนื่อง

                 อนึ่ง การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ คือทางเลือกของผู้กระทำผิดที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ ลงโทษปรับ แต่ไม่มีเงินชำระค่าปรับ (ซึ่งโดยปกติต้องถูกนำตัว   ไปกักขังแทนค่าปรับ) ผู้ต้องโทษปรับนั้นสามารถทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ และจะถืออัตราหักค่าปรับวันละ 500 บาท 

                ซึ่งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตศาลจะพิจารณาจากฐานะการเงิน ประวัติส่วนตัว ครอบครัว สภาพแวดล้อม  ประวัติการกระทำความผิดและสภาพความผิดของผู้ต้องโทษปรับรวมถึงประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดจากการทำงานบริการสังคมด้วย โดยการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับตามคำสั่งศาล จะมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ดูแลและดำเนินการจัดให้ผู้ต้องโทษปรับ ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ