จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติ ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง [2018-05-19]

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพและบรรยายพิเศษเรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการคืนคนดีสู่สังคม” และการบรรยายเรื่อง”เกษตรผสมผสานและการสาธิต” โดยปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งนี้ มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการจำนวน 67 คน พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ทำให้เกิดความเข้าใจสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการบรรยายหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานแปลงเกษตร เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีทักษะและสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้

รวมถึงสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล ได้แนะแนวอาชีพการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การตอนกิ่งและเทคนิคการดูแลพืชพรรณชนิดต่างๆ รวมทั้งระบบน้ำให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการ 3 ดี จังหวัดอำนาจเจริญ” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มผู้กระทำผิดที่อยู่ระหว่างคุมความประพฤติและพ้นการคุมความประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ตลอดจนให้กลับตนเป็นพลเมืองดี พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโคกเจริญ ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ