จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


กรมคุมประพฤติเปิดช่องทางอาชีพ ฝึกผู้กระทำผิดชงกาแฟ [2018-05-16]

กรมคุมประพฤติเปิดช่องทางอาชีพ ฝึกผู้กระทำผิดชงกาแฟ

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2561) เวลา 9.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือสร้างงานสร้างอาชีพ กรมคุมประพฤติ และบริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีนายสมชาย วรรณฟัก พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท เนสท์เล่ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้การชงเครื่องดื่มร้อนเย็น รวมทั้งการฝึกทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น และเบเกอรี่ (บราวนี่) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกว่า 30 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จึงมีการบูรณาการประสานความร่วมมือกับบริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ สงเคราะห์ และให้โอกาสแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ด้านการประกอบอาชีพ เพื่อ สร้างแรงจูงใจให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีความรู้ทักษะอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป โดยไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข