จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ [2018-05-09]

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ 
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวนกว่า 40 คน โดยมีการบรรยายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และสร้างอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำแหนมสุกร และช่องทางการจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ ยังพาผู้ถูกคุมความประพฤติลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้อาชีพ ศึกษาดูงานสถานที่จริงในการเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด สร้างความสนใจและจุดประกายแรงบันดาลใจที่จะประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นอย่างยิ่ง

          เช่นเดียวกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานฯ จำนวน 27 คน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานและการประกอบอาชีพ และมีโอกาสเข้าสู่ระบบแรงงาน มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ พระธีรพันธุ์ ฐิติธมโม พระผู้ดูแลบ้านร่มเย็น (บ้านกึ่งวิถี) เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสอนวิธีการทำไม้กวาดทางมะพร้าวจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ความสนใจและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป ณ บ้านร่มเย็น ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์