จำนวนผู้เข้าชม : 58

   


กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนค่ายลูกเสือ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน [2018-05-09]

          วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนค่ายพัฒนาศักยภาพและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค่ายลูกเสือ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “ค่ายลูกเสือคุมประพฤติลำปาง” โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทำพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงกล่าวคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง การจัดการอารมณ์และฝึกการทำงานเป็นทีม การทำงานบริการสังคม การฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกระเบียบแถว และทักษะผูกเงื่อนต่างๆ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง

          เช่นเดียวกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จัดค่ายก้าวใหม่หัวใจสีชมพู โดยมีกิจกรรมการออกกำลังกาย เปิดกองทดสอบการสวนสนาม กิจกรรมเรียนรู้เข็มทิศและการเดินทางไกล เพื่อฝึกการใช้ชีวิต การบรรยายภารกิจคืนคนดีสู่สังคม โดยนายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี เน้นย้ำถึงบทบาทครอบครัวกับการมีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขผู้กระทำผิดร่วมกัน พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

          สำหรับกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ (ค่ายลูกเสือ) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ ให้มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันและตระหนักถึงการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ