จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป [2018-05-08]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในโอกาสที่ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายกรมคุมประพฤติเรื่องการจัดโครงสร้างสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งรองรับต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี .

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)