จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


อาสาสมัครคุมประพฤติ จ.ชัยภูมิ ร่วมกล่าวปฏิญาณตน [2018-05-06]

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 พร้อมมอบนโยบายอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน และถ่ายทอดนโยบายของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นการร่วมพัฒนาเครือข่ายอาสาเพื่อทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ฝากถึงอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน และขอให้ทำหน้าที่ในบทบาทกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ณ ห้องประชุมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ

          ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ย้ำการปรับตัวในการทำงานตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป Thailand 4.0 การนำเทคโนโลยีมาใช้ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน บูรณาการส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมถึงภาคเอกชน การสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติ กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยในการคืนคนดีสู่สังคม รวมถึงสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นในระบบงานคุมประพฤติให้กับชุมชน การสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ 2561 นอกจากนี้ ยังรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ