จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (Digital Service and Office) [2018-05-03]

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (Digital Service and Office)

 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายพยนต์  สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (Digital Service and Office) โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร 

การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานความคืบหน้าตามการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติและการเข้ารับบริการของผู้ที่เกี่ยวข้องอันเป็นการดำเนินการที่สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ปัจจุบันโครงการนี้ได้มีการคัดเลือกบริษัทที่จะเข้ามาดำเนินการออกแบบระบบการบริการจัดการงานคุมประพฤติแบบดิจิทัลเสร็จเรียบร้อบแล้วและอยู่ระหว่างการออกแบบระบบงานร่วมกับคณะกรรมการของกรมคุมประพฤติ ทั้งนี้คาดว่าระบบดังกล่าวสามารถเปิดตัวได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562 โดยจะเริ่มดำเนินการในสำนักงานคุมประพฤตินำร่อง 3 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล