จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจับมือเนสท์เล่ สร้างอาชีพผู้ก้าวพลาด ลดการกระทำผิดซ้ำอย่างยั่งยืน [2018-04-26]

กรมคุมประพฤติจับมือเนสท์เล่ สร้างอาชีพผู้ก้าวพลาด ลดการกระทำผิดซ้ำอย่างยั่งยืน

วันนี้ (26 เมษายน 2561) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดี สู่สังคม ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ (ปตอ. 1) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ (การทำเครื่องดื่ม) เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพสุจริตอันจะช่วยลดปัญหาการกระทำผิดซ้้ำอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท เนสท์เล่ ไทย จำกัด โดยมีคุณสมชาย วรรณฟัก ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องดื่ม ซึ่งมีผู้ถูกคุมประพฤติ จำนวน 30 คน และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ปตอ. 5 และ ปตอ. 6 จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม