จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 3 [2018-04-26]

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 3 (The ASEAN +3 Workshop on Crime Trends and the Rule of Law: Guideline on the Collection, Analysis and Utilization of Big Data in Recidivism)     

                ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 3 ซึ่งจัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมพูลแมนคิวเพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ

การประชุมนี้ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเปิดการประชุม และมีการแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการใช้ประโยชน์  : ประสบการณ์ในประเทศไทย โดยศาสตรจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และการบรรยายโดยผู้แทนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Thoth Zocial OBVOC เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในทางธุรกิจ

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและสถานการณ์อาชญากรรมในส่วนการกระทำผิดซ้ำในประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศภาคีสามประเทศ รวมถึงแนวทางในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำและส่งเสริมหลักนิติธรรมในชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อริเริ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการกระทำผิดซ้ำในส่วนของอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานเพื่อพํฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูลศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center - DXC) ในด้านการกระทำผิดซ้ำของประเทศไทยภายในกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดรวมถึงนโยบายในภาพรวมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำในประเทศไทยต่อไป