จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมสมาพันธ์คุมประพฤติสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๑๑ เรื่องการติดตามตัวด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) [2018-04-20]

         ระหว่างวันที่ ๑๖ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์คุมประพฤติสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๑๑ จัดโดยสมาพันธ์คุมประพฤติสหภาพยุโรป (Confederation of European Probation : CEP) ร่วมกับคุมประพฤติสาธารณรัฐโครเอเชีย ณ โรงแรมเชอราตัน กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีแนวคิดหลักคือ ขอบเขตที่ไม่ชัดเจนของการใช้เครื่องมือติดตามตัว กับสร้างและตัดการเชื่อมต่อ (Electronic Monitoring Conference: Blurring Boundaries; Making and Breaking Connections) เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีการใช้เครื่องมือติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (EM) อย่างแพร่หลายในสหภาพยุโรป ซึ่งการใช้เครื่องมือติดตามตัวนั้นมีขอบเขตในการใช้ที่ไม่จำกัดทำให้เกิดผลกระทบในรูปแบบต่างๆ การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้รับฟังปาฐกถาพิเศษการนำร่องการใช้เครื่องมือติดตามตัวในสาธารณรัฐโครเอเชีย เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ขอบเขตที่ไม่ชัดเจนของการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์กับกลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพทางกายและทางจิต กลุ่มผู้อพยพและกลุ่มหัวรุนแรง การทำงานของตำรวจร่วมกับเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรการทางเลือกอย่างเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ผู้แทนกรมคุมประพฤติเข้าร่วมอภิปรายกลุ่มใน ๒ เรื่อง ได้แก่ เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรการทางเลือกอย่างเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้นวัตกรรมของเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในปัจจุบันจากผู้ผลิตจำนวนมากที่เข้าร่วมงาน ซึ่งการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานคุมประพฤติของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ

cep 1 cep 2
cep 3