จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติบูรณาการร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ [2018-04-18]

วันนี้ (18 เมษายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ ดร.โชติมา สุรฤทธิธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและการส่งเสริมเครือข่าย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าหารือกับ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการ
บูรณาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ พร้อมจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้กระทำผิดในกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตามนโยบายของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

          นอกจากนี้ ยังหารือถึงการรับรองสมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 17 อาคารซัน ทาวเวอร์ส อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร