จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2561 [2018-04-09]

การประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2561

         วันนี้ ( 9 เมษายน 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2561 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (
Video Conference System) ในที่ประชุม มีการรายงานความคืบหน้าของการเช่าเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ( EM .)  การนำเข้าข้อมูลในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ
( บสต. )โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ การขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ และการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหางบประมาณโดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรม
คุมประพฤติ ชั้น
 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร